Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ(ΣΚΕ) ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ & ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ

Α) Ιδρύεται στην περιοχή Κούρη – Ξυλούρικου Σωματείο για την προαγωγή της Κοινοτικής ευημερίας των κατοίκων των δώδεκα (12) κοινοτήτων της περιοχής Απεσιά – Κορφή – Λιμνάτης – Καπηλειό – Άγιος Μάμας – Άλασσα – Δωρός – Μονάγρι – Άγιος Γεώργιος – Συλίκου – Λάνια – Τριμίκλινη.

Γ) Το Σωματείο λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο πάνω σε κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Δ) Τα εισοδήματα και περιουσιακά του στοιχεία θα χρησιμοποιούνται ως μέσο για την προαγωγή των σκοπών και στόχων του όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και δεν θα μπορούν να διατίθενται ή να μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος το Σωματείου, της Διοικούσας Επιτροπής ή της Επιτροπής Ελέγχου.

Ε) Tα μέλη και το προσωπικό δεν δικαιούνται να καρπούνται από κέρδη που πηγάζουν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ή μετά τη διάλυσή του.

ΆΡΘΡΟ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία του σωματείου είναι «Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου», (στο εξής «το Σωματείο»).

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΔΡΑ

Το Σωματείο θα έχει την έδρα του στην κοινότητα Λιμνατίου, στην επαρχία Λεμεσού.

ΆΡΘΡΟ 4. – ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του σωματείου είναι :

Α) H επισήμανση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών Υπηρεσιών.

Β) Η κινητοποίηση των μελών (ατόμων και ομάδων) του συμπλέγματος για συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιοχή.

Γ) Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες του Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου της Επαρχίας Λεμεσού.

Δ) Η ανάπτυξη και σύσφιξη των δεσμών φιλίας συναδέλφωσης ,συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των κατοίκων του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου τόσον μεταξύ των, όσον και μεταξύ του κοινωνικού συνόλου.

Ε) Η πνευματική, καλλιτεχνική και πολιτισμική ανάπτυξη των μελών του και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

ΣΤ) Η διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών , καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.

ΆΡΘΡΟ 5. ΜΕΣΑ

Οι σκοποί και επιδιώξεις του Σωματείο θα προωθηθούν με τα ακόλουθα μέσα:

Α) Την ανάληψη της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών της περιοχής.

Β) Τη σύσταση επιτροπών που θα αναλαμβάνουν ειδικές ευθύνες, όπως οικονομικά θέματα (πχ. Συλλογή χρημάτων), εκπαίδευση και έρευνα, ευημερία παιδιών, ευημερία νέων, ευημερία ηλικιωμένων ,  ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη.

Γ) Τη διενέργεια κοινωνικών  ερευνών όπου είναι δυνατό για την επισήμανση των αναγκών των δώδεκα κοινοτήτων και της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών αλλά και την ανάπτυξη καινούργιων κοινωνικών υπηρεσιών/προγραμμάτων.

Δ) Τη συλλογή χρημάτων (από δωρεές, εισφορές, συνδρομές μελών, κρατική χορηγία, εράνους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες) για εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματίου.

Ε) Την διοργάνωση σεμιναρίων /συνεδρίων/ διαλέξεων  με σκοπό τη διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων και τη διαφώτιση των μελών.

ΣΤ) Τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμινάρια κοινωνικού χαρακτήρα – π.χ. ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα Άνοιας και τρόπους στήριξης ατόμων με άνοια, Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.α.

Ζ) Τη σύγκληση δημοσιογραφικών διασκέψεων για γενικότερη διαφώτιση του κοινού.

Η) Την ευαισθητοποίηση των πολιτών των 12 κοινοτήτων στην λήψη συλλογικών αποφάσεων σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου(π.χ. συμμετέχοντας στις αποφάσεις και δράσεις του ΣΚΕ).

Θ) Την εξεύρεση και αξιοποίηση πηγών και πόρων  μέσα από τις κοινότητες του όσο είναι εφικτό και να συμβάλλει έτσι στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού , της ανεργίας αλλά και της φτώχειας(π.χ. εργασιακό προσωπικό, οικονομικούς αλλά και υλικούς πόρους από τις κοινότητες).

Ι) Την αξιοποιήσει προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του ώστε να συμβάλλει στην συνεχή βελτίωση  της  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

ΙΑ) Την ενεργό συμμετοχή σε διάλογο και συζήτηση με κρατικές υπηρεσίες για την διεκδικήσει και εξασφάλιση πόρων και προγράμματα για την τοπική κοινωνία της υπαίθρου(π.χ. η συνεργασία του ΣΚΕ με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κ.α.).

ΙΒ) Την διοργάνωση ψυχαγωγικών και κοινωνικών δραστηριότητες που απευθύνονται προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες(π.χ. ψυχαγωγικές εκδρομές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, κοινωνικές  εκδηλώσεις) με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους.

ΙΓ) Την διαφώτιση των κατοίκων για υπάρχουσες υπηρεσίες , τα δικαιώματα τους και την διαδικασία που χρειάζεται για την εξασφάλιση τους, διασυνδεθέντας τους με κρατικές και άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται.

ΙΔ) Την διοργάνωση δραστηριότητες που στόχο έχουν την πρόληψη προβλημάτων υγείας(π.χ. διοργάνωση Τεστ Οστεοπόρωσης και γενικών αναλύσεων, Φυσιοθεραπευτικής Αξιολόγησης με συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες του Συμπλέγματος του κ.α.).

ΙΕ) Την συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 12 κοινοτήτων , βοηθώντας στην αναγνώριση των κοινωνικών αναγκών και ελλείψεων που υπάρχουν αλλά και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, λύσεων σχεδιασμένων για  τους ίδιους τους κατοίκους με βάση τις δικές τους ανάγκες.

ΙΣΤ) Τη συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά κ.α. προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, εμπλέκοντας μέσα από αυτά και όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, δίνοντας ευκαιρίες κοινωνικής και ενεργού συμμετοχής  μέσα από δραστηριότητες που δεν προσφέρονται συχνά σε ορεινές κοινότητες

ΙΖ) Τη συμμετοχή στο Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού, και

ΙΗ) Άλλα νομικά μέσα, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

ΆΡΘΡΟ 6. Μέλη

Α) Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι όλοι οι κάτοικοι ηλικίας 18 και άνω και οι οποίοι κατάγονται από μία εκ των κοινοτήτων Απαισιά – Κορφή – Λιμνάτης – Καπηλειό – Άγιος Μάμας – Τριμίκλινη – Άλασσα – Δωρός –Μονάγρι- Άγιος Γεώργιος – Συλίκου – Λάνια της περιοχής Κούρη & Ξυλούρικου, (όπως είναι σήμερα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε διοικητική μεταρρύθμιση).

Β) Μέλος του Σωματείου εγγράφεται κατόπιν γραπτής αίτησης του προς τη Διοικούσα Επιτροπή. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από αυτήν κατά πλειοψηφία μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, νικά η ψήφος του Προέδρου. Ο αιτών ή η αιτούσα γίνεται τακτικό μέλος του Σωματίου από την ημερομηνία εγκρίσεως της αίτησης από τη Διοικούσα Επιτροπή και κοινοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση.

Γ) Όλα τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός όπου το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτή αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

ΑΡΘΡΟ 7: – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α) Κάθε μέλος του Συμβουλίου υποχρεούται:

 1. να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από την εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο,
 2. να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση,
 • να παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και να υποστηρίζει και να διαδίδει τις αρχές του,
 1. να επιδεικνύει συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα μέλη,
 2. να τηρεί και να υπερασπίζεται το Καταστατικό,
 3. να πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου,
 • να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου,
 • να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συμβουλίου και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Β) Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα, εφόσον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις:

 1. να εκλέγει και να εκλέγεται,
 2. να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνει το λόγο για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και να μετέχει στις ψηφοφορίες για την λήψη αποφάσεων,
 • να ασκεί κριτική, να ελέγχει τις πράξεις κάθε Οργάνου του Σωματείου και να υποβάλλει κάθε είδους προτάσεις και εισηγήσεις προς τα αρμόδια Όργανα του,
 1. να ζητά αντίγραφο της Ετήσιας Κατάστασης Λογαριασμών από τη Διοικούσα Επιτροπή, και
 2. να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο, δίδοντας γραπτή ειδοποίηση στο Γραμματέα. Μέλη που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Γ) Μέλος του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων μελών της Διοικούσας Επιτροπής, δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε όργανο του, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 3ου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Δ) Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου ή της Επιτροπής Ελέγχου. Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ή των ιδρυτών του Σωματείου, ή της Επιτροπής Ελέγχου μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε παρεχόμενες υπηρεσίες, ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

 

ΑΡΘΡΟ 8: – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Α) Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωση του στον Γραμματέα.

Β) Εάν η διαγωγή και/ ή ενέργειες και /ή πράξεις μέλους κριθούν κατά την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επιβλαβείς στο χαρακτήρα και τα συμφέροντα του Σωματείου τότε η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί, αφού προηγουμένως παράσχει στο αναφερόμενο μέλος ικανοποιητική κατά την γνώμη της ευκαιρία για προφορική ή γραπτή απολογία, να ζητήσει από αυτό όπως υποβάλει παραίτηση.

Γ) Σε περίπτωση που το παρακληθέν μέλος δεν υποβάλει την παραίτηση του εντός ενός μηνός από την παράκληση αυτή, τότε η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί και χωρίς οποιεσδήποτε περαιτέρω έρευνες του ζητήματος να κάνει εισήγηση στην Γενική Συνέλευση για αποβολή αυτού από το Σωματείο. Η εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής αν επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση οδηγεί στην διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών.

Δ) Εάν για δύο (2) συνεχόμενα χρόνια, δεν καταβληθούν οι ετήσιες συνδρομές, το μέλος του Σωματείου διαγράφεται αυτόματα.

Ε) Μέλος του Σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

ΣΤ) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή της Επιτροπής Ελέγχου καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, τότε χάνει αυτόματα τη θέση του στη Διοικούσα Επιτροπή ή την Επιτροπή Ελέγχου και γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους αυτού.

ΑΡΘΡΟ: 9ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι, ιεραρχικά, τα ακόλουθα:

Α) η Εκτελεστική Επιτροπή,

Β) η Διοικούσα Επιτροπή, και 

Γ) η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της.

ΆΡΘΡΟ 10. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται σε ετήσια βάση και αποτελεί το ανώτατο, καθοδηγητικό και κυρίαρχο Σώμα της Επιτροπής και χαράσσει γραμμή σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά αυτή.

Β) Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Γ) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

Δ) Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε ένα χρόνο σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από αυτή και που γνωστοποιεί εγγράφως τούτο σε όλα τα μέλη, τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες νωρίτερα.

Ε) Η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη πλέον ενός των μελών με δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ήτοι όσα μέλη έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε είναι παρόντες αποτελούν απαρτία. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβανομένων των μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, πλην όπου διαφορετικά αναφέρεται στο Καταστατικό.

ΣΤ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να κληθούν οποτεδήποτε αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή μετά από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου των μελών. Η αίτηση πρέπει να είναι γραπτή, να απευθύνεται στον Πρόεδρο, να φαίνονται τα ονόματα και οι υπογραφές των αιτούνται και να αναφέρονται ξεκάθαρα τα προς συζήτηση θέματα. Αν η Διοικούσα Επιτροπή παραλείψει σε ένα μήνα από την ημέρα που ζητήθηκε με τον τρόπο αυτό από τα μέλη να συγκαλέσει συνέδριο, τότε αυτό καλείται από τους αιτητές. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος.

Ζ) Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει σε Γενική Συνέλευση ή αν απουσιάζει καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος. Αν κανένας από τους δυο δεν είναι παρόν, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τους παρόντες σαν Πρόεδρο της Συνέλευσης. Χρέη γραμματέα έχει ο Γραμματέας του Σωματείου.

Η) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να:

 1. εκλέγει τη Διοικούσα Επιτροπή, κάθε δύο (2) χρόνια,
 2. εκλέγει την Επιτροπή Ελέγχου κάθε δύο (2) χρόνια,
 • εξετάζει την Έκθεση Δράσης/πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής, και εγκρίνει αυτήν,
 1. καθορίζει την στρατηγική και τακτική του Συμβουλίου,
 2. ασχολείται με τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, διαβάζει την έκθεση των ανεξάρτητων Ελεγκτών και εγκρίνει αυτήν,
 3. Διορίζει, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών του Σωματείου,
 • Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποβολή μελών,
 • Λαμβάνει αποφάσεις επί κάθε κανονικά προβαλλόμενης πρότασης ή εισήγησης τόσο από τη Διοικούσα Επιτροπή όσο και από κάθε μέλος,
 1. λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Επιτροπής.

Θ) Η Καταστατική Γενική Συνέλευση καλείται η Γενική Συνέλευση η οποία:

 1. Εγκρίνει το παρόν Καταστατικό πριν την υποβολή του στις αρμόδιες αρχές.
 2. Συγκαλείται για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή για την αλλαγή και τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 • Συγκαλείται για τη διάλυση του Σωματείου.

Ι) Το καταστατικό ή/και διατάξεις αυτού μπορούν να τροποποιηθούν, να αλλάξουν ή να ακυρωθούν μόνο σε Καταστατική Γενική Συνέλευση. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό ή/και διατάξεις εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και τίθενται στην ΚΓΣ για έγκριση. Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Για λήψη απόφασης για την αλλαγή και τροποποίηση των σκοπών ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα των μελών με δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν την καθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η ΚΓΣ αναβάλλεται για μισή ώρα και τα παρόντα μέλη θεωρούνται απαρτία.

ΙΑ) Ψήφισμα που τίθεται για ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζεται με ανάταση του χεριού εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από ένα οποιοδήποτε μέλος. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία.

ΙΒ) Κάθε μέλος έχει μια ψήφο είτε κατά τη λήψη απόφασης με ανάταση χεριού είτε με μυστική ψηφοφορία.

ΙΓ) Σε περίπτωση ισοψηφίας είτε με ανάταση του χεριού είτε με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται δεύτερη ψήφο.

ΆΡΘΡΟ 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α) Τη διοίκηση του Σωματείου και την ευθύνη προώθησης των σκοπών του, στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται σε Εκλογική Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

Β) Η Διοικούσα Επιτροπής αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να αυξήσει τον αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. Γίνεται προσπάθεια, έτσι ώστε, στη Διοικούσα Επιτροπή να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε κοινότητα.

Γ) Μετά την εκλογή των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρία για τον καταρτισμό της σε σώμα, ήτοι την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Βοηθού Γραμματέα, Ταμία και Βοηθού Ταμία, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Δ) Από το σύνολο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής τα ακόλουθα μέλη αποτελούν την εκτελεστική Επιτροπή: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Βοηθός Γραμματέας, Ταμίας, Βοηθός Ταμίας και άλλα δυο μέλη τα οποία ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Η εκτελεστική Επιτροπή έχει καθήκον να μεριμνά για την προώθηση προς εφαρμογή των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και δύναται να συνεδριάζει για καθορισμό των τρόπων υλοποίησης των αποφάσεων αυτών.

Ε) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να συστήσει ειδικές υποεπιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 5(β) στις οποίες να αναθέτει την ευθύνη για ειδικές δραστηριότητες σε τομείς κοινωνικής πρόνοιας.

Ζ) Οποιονδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα για τουλάχιστον τρεις (3) τακτικές συνεδρίες χάνει τη θέση του και αντικαθιστάται. Σε κάθε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή μπορεί να διορίζει αντικαταστάτη, άτομο προερχόμενο από την ίδια κοινότητα ως το παραιτηθέν ή διαγραφέν μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν την ίδια μέρα παραιτηθούν τουλάχιστον τα μισά συν ενός από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής τότε τα εναπομείναντα μέλη καλούν Έκτακτή Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

Η) Η θέση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής θεωρείται κενή εάν το μέλος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση της επιβεβαιώνει την κένωση της θέσης και προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Θ) Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:

 1. διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού και εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
 2. εφαρμόζει την πολιτική και τις αποφάσεις που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
 • λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων,
 1. συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
 2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,
 3. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Σωματείου,
 • ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση,
 • επιμελείται όλων των υποθέσεων, τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως, του Σωματείου και αποφασίζει ποια μέλη θα αντιπροσωπεύουν αυτό,
 1. αποφασίζει την εγγραφή των μελών και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τη διαγραφή τους,
 2. αποφασίζει κάθε χρόνο για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών,
 3. διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου,
 • συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου και παρέχει σε αυτήν κάθε δυνατή βοήθεια προς εκπλήρωση του ρόλου της,
 • αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και για τη διάθεση των δαπανών για την εκπλήρωση των σκοπών του,
 • προσλαμβάνει υπαλλήλους και άλλους λειτουργούς για τις ανάγκες του και για υλοποίηση των στόχων και σκοπών του,
 1. μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Σωματείου, για την αντιμετώπιση διαφόρων και ειδικών θεμάτων, και
 • αποφασίζει για την αντιπροσώπευση του Σωματείου σε όλες τις εκδηλώσεις και γενικά για την εκπροσώπηση ενώπιον τρίτων. Εφόσον η Διοικούσα Επιτροπή δεν αποφασίσει διαφορετικά, το Σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του. Με απόφαση λαμβανόμενη από αυτήν, η Διοικούσα Επιτροπή, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

Ι) Η Διοικούσα Επιτροπή καταβάλλει κάθε φροντίδα και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για πραγματοποίηση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

ΙΑ) Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που αρνείται συστηματικά να εκτελεί τα καθήκοντα του εκπίπτει του αξιώματος του κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής.

ΙΒ) Όλες οι επιταγές, τα γραμμάτια, οι συναλλαγματικές, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και τα συμβόλαια και γενικά τα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και όλες οι αποδείξεις πληρωμών της Επιτροπής θα πρέπει να υπογράφονται, να εκδίδονται, να γίνονται αποδεκτές, να οπισθογραφούνται από το Διευθύνον Πρόσωπο του Σωματείου και ένα εκ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ήτοι, τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα.

ΙΓ) Η Διοικούσα Επιτροπή κινητοποιεί κατάλληλους οικονομικούς πόρους για στήριξη των προγραμμάτων της Επιτροπής και εξασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα.

 

 

ΆΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Η Διοικούσα επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο πέντε (5) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν χρειάζεται.

Β) Κατά τις συνεδρίες θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη πλέον ενός, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Γ) Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Δικαιούται να μετέχει εξ οφίκιο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και στις Γενικές Συνελεύσεις με συμβουλευτική ιδιότητα και να συνεργάζεται για την προώθηση των επιδιώξεων του σωματείου. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Δ) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να καλέσει στις συνεδρίες της Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων των κοινοτήτων της Περιφέρειας του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου και ή άλλα πρόσωπα τα οποία δυνατό να βοηθήσουν αυτήν στο έργο της.

ΆΡΘΡΟ 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γραμματέα συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καλεί τη Διοικούσα Επιτροπή σε συνεδρία κατά την οποία προεδρεύει, δίδει λόγο, θέτει θέματα σε ψηφοφορία, επιβλέπει τη σύνταξη των πρακτικών και την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων. Συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Υπογράφει με τον Γραμματέα την αλληλογραφία.

Β) Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Γ) Καθήκοντα Γραμματέα

Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Σωματίου, υπογράφει και φυλάττει την αλληλογραφία, τα διάφορα έγγραφα φακέλους και σφραγίδα του Σωματίου. Τηρεί το μητρώον των μελών.

Δ) Καθήκοντα Βοηθού Γραμματέα

Βοηθά τον Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ε) Καθήκοντα Ταμία.

Ο Ταμίας θα μεριμνά για την τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων Αναφορικά με:

 1. Tην κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματίου.
 2. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Σωματείο.
 3. Το ενεργητικό παθητικό του Σωματείου.
 4. Συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού σε συνεργασία με τον πρόεδρο και απολογισμό και καταθέτει σε Τραπεζικό Ίδρυμα  κάθε ποσό που εισρέει στο ταμείο του Σωματείο .
 5. Για οποιοδήποτε ανάληψη χρημάτων από το Τραπεζικό Ίδρυμα  κάθε ποσό που εισρέει στο ταμείο του Σωματείου.
 6. Για οποιοδήποτε ανάληψη χρημάτων από το τραπεζικό Ίδρυμα  απαιτείται η υπογραφή  του Διευθύνοντος Προσώπου και ενός εκ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ήτοι, τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα.
 7. Για να γίνουν έξοδα που υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) ευρώ εκτός από τα τρεχούμενα πρέπει να υπάρχει έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή .
 8. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καλέσει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον Ταμία σε Ταμιακό έλεγχο μετά από προειδοποίηση (8) ημερών.
 9. Ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάσει προς την Διοικούσα Επιτροπή όλα τα έγγραφα και αποδείξεις, διπλότυπα και λοιπά δικαιολογητικά όλων των εισπράξεων και πληρωμών. Θα θεωρείται προσωπικά υπεύθυνος για κάθε έλλειμμα ή οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε χωρίς εξουσιοδότηση.

ΆΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όλα τα λογιστικά βιβλία και το γενικό μητρώο μελών του Σωματίου είναι στη διάθεση των μελών του για επιθεώρηση όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από δύο οποιοδήποτε Μέλη, λαμβανομένου πάντα υπόψη του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018), ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α) Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί βιβλία λογαριασμών σχετιζόμενα με τα έσοδα και τα έξοδα του και τις καταστάσεις που αναφέρονται σ’ αυτά τα έσοδα και έξοδα, καθώς επίσης και για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Β) Αν τα εισοδήματα του Σωματείου φθάσουν ή υπερβούν τις 40.000 ευρώ ετησίως, τότε οι λογαριασμοί της ελέγχονται από το ανεξάρτητο Εξωτερικό Ελεγκτή και η έκθεση του υποβάλλεται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (Δ) του παρόντος άρθρου.

Γ) Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, στο τέλος κάθε χρόνου να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς, τους οποίους θα διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, μέσα σε επτά (7) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους

 1. λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του χρόνου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,
 2. λογαριασμό κάθε περισσεύματος κατά την έναρξη του χρόνου και όλων των εισπραχθέντων χρημάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου,
 • λογαριασμό όλων των ποσών που οφείλονται στο Σωματείο ή οφείλει το Σωματείο και των σχετικών πληρωμών κατά την ίδια περίοδο.

Δ) Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στο Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλων συναφών θεμάτων του 2017, άρθρο 49(1) και (2).

Ε) Οι ελεγκτές, ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή, ασκούν τον έλεγχο της διαχείρισης σύμφωνα με την εντολή που δίδεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

ΣΤ) Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να αλλάξει μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16: – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α) Η Διοικούσα Επιτροπή, δύναται με απόφαση της, εάν κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του Σωματείου, να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή μελών αυτής.

Β) Σε αυτή την περίπτωση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Επιτροπή Ελέγχου η οποία να αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστο φυσικά ανεξάρτητα αμισθί πρόσωπα, τα οποία δεν συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, ούτε είναι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της, ούτε είναι συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του Σωματείου. Με την απόφαση εκλογής Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση καθορίζει τους όρους εντολής καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτής.

Γ) Καθήκον και ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η πραγματοποίηση ετησίων ελέγχων για να διαπιστώνει γενικά κατά πόσο το Σωματείο-

 • συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του,
 • συμμορφώνεται με το καταστατικό και τους κανόνες λειτουργίας του,
 • συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, και
 • συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άλλες νομοθεσίες οφείλει να τηρεί.

Δ) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά την επιχείρηση ή σύναψη δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Ε) Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο της Κύπρου ή του εξωτερικού για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας, ή ηθική αισχρότητα χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΤ) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι άτομα εγνωσμένου κύρους και έχουν γνώσεις περί τα οικονομικά και ή λογιστικά και ή διοικητικά και ή τα νομικά ζητήματα και τρόπο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Ιδρυμάτων και με γνώση και εμπειρία για τους σκοπούς της Επιτροπής.

Ζ) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπόκεινται σε όλες τις πρόνοιες και διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Όλα τα μέλη οφείλουν να έχουν πληρωμένη τη συνδρομή τους, διαφορετικά δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

ΆΡΘΡΟ 18 ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου είναι

Α) τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών,

Β) οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές και εισφορές των μελών και των φίλων,

Γ) οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις,

Δ) οι εισπράξεις από διάφορες γιορτές, παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις εράνους, λαχνούς κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Αρχής, διαλέξεις, εκδηλώσεις, κληρώσεις λαχείων, και

Ε) κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο.

ΣΤ) Το Σωματείο δύναται να συνάψει δάνεια για την επίτευξη των σκοπών του. Προς τούτο η Διοικούσα Επιτροπή διαπραγματεύεται και αναλαμβάνει δάνεια και χορηγεί εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά. Για την τελική λήψη απόφασης και δέσμευσης του Σωματείου για οποιοδήποτε δάνειο, υποθήκη περιουσίας, εκχώρηση, ή ενεχυρίαση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 19 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο δύναται να διαλυθεί:

 1. Mε απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όταν σε αυτή παρίστανται 50% τουλάχιστον των μελών πλέον ενός και απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.
 2. Όταν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν κάτω των (20).

Γ) Κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω λόγοι :

1) Αν είναι αδύνατη η ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής ή  είναι  αδύνατη η εξακολούθηση της λειτουργίας του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό.

2) Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του σωματείου ή λόγω μακράς αδράνειας η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την  εγκατάλειψη των σκοπών του.

3) Αν το σωματείου επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζονται στο καταστατικό ή αν οι σκοποί ή η λειτουργία του σωματείου  απέβησαν παράνομοι.

ΆΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ :

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, μετά την εξόφληση τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του, θα περιέλθουν για σκοπούς τους οποίους συμμετέχουν ή προωθούν οι δώδεκα κοινότητες. Σε περίπτωση που λειτουργεί πρόγραμμα που προωθήθηκε από το Σωματείο, αυτό θα έχει προτεραιότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία θα δοθούν σε οργανώσεις με ίδιους και ή παρόμοιους με την Επιτροπή σκοπούς.

 

 

Σε περίπτωση διάλυσης της Επιτροπής, για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του, χρησιμοποιείται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία της Επιτροπή και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται τα μέλη της προσωπικά.

ΆΡΘΡΟ 21 ΓΕΝΙΚΑ

Α) Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή, εκτός αν θεωρήσει ότι λόγω της σοβαρότητας του θα πρέπει να αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση.

Β) Έγγραφα που δεσμεύουν το σωματείο πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Γ) Το σωματείο αποτελεί ανεξάρτητο σώμα. Η ίδρυση του δεν έχει σκοπό να επηρεάσει την ανεξαρτησία των Μελών του και δεν αναμιγνύεται σε πολιτικές ή κομματικές επιδιώξεις.

Δ) Το Σωματείο δικαιούται να εργοδοτεί ή απασχολεί προσωπικό έναντι αμοιβής για τη διοίκηση προγραμμάτων και την εξυπηρέτηση ατόμων που μετέχουν στα προγράμματα του. 

ΆΡΘΡΟ 22 ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο θα έχει  σφραγίδα με την επωνυμία Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου

ΆΡΘΡΟ 23 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Σωματείου αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, Αρχής σώματος ή προσώπου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και από άλλα δυο μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  που θα εξουσιοδοτούνται από αυτήν γι αυτό τον σκοπό.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α) Το σωματείο ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2005.

Β) Το καταστατικό τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 12/2/2011,

Γ) Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 10/3/2014.

Δ) Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 3/5/2017.

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε σε Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου 2019.