Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ(ΣΚΕ) ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΡΗ & ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

 

 

Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται στην περιοχή Κούρη – Ξυλούρικου Σωματείο για την προαγωγή της Κοινοτικής ευημερίας των κατοίκων των δώδεκα κοινοτήτων της περιοχής

Απεσιά – Κορφή –Λιμνάτης – Καπηλειό – Άγιος Μάμας – Άλασσα – Δωρός

Μονάγρι – Άγιος  Γεώργιος – Συλίκου – Λάνια – Τριμίκλινη.

 

Άρθρο 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

         Η επωνυμία του σωματείου είναι Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας

Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου.

 

Άρθρο 3. ΕΔΡΑ

          Το Σωματείο θα έχει την έδρα του στην κοινότητα Λιμνατίου προέλευσης του εκάστοτε προέδρου.

 

Άρθρο 4.ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του σωματείου είναι :

 

 1. H επισήμανση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών Υπηρεσιών.
 2. Η κινητοποίηση των μελών (ατόμων και ομάδων) του συμπλέγματος για συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιοχή.

      Γ.           Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές     ανάγκες  και κοινωνικές υπηρεσίες του συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου της Επαρχίας Λεμεσού.

 

Άρθρο 5. ΜΕΣΑ

Οι σκοποί και επιδιώξεις του Σωματείο θα προωθηθούν με τα ακόλουθα μέσα:

 

Α)      Την ανάληψη της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση    κοινωνικών αναγκών της περιοχής.

Β)       Τη σύσταση επιτροπών που θα αναλαμβάνουν ειδικές ευθύνες, όπως οικονομικά θέματα ( πχ. Συλλογή χρημάτων)

– εκπαίδευση και έρευνα

                       . ευημερία παιδιών

                       . ευημερία νέων

-ευημερία ηλικιωμένων , παιδιών με ειδικές ανάγκες και άλλων ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη.

Γ)       Τη διενέργεια  κοινωνικών αναγκών των δώδεκα κοινοτήτων και της `     αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Δ)      Τη συλλογή χρημάτων (από δωρεές, εισφορές, συνδρομές μελών, κρατική χορηγία, εράνους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες) για εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματίου.

Ε)      Την διοργάνωση σεμιναρίων /συνεδρίων με σκοπό τη διαμόρφωση           αναπτυξιακών σχεδίων και τη διαφώτιση των μελών.

Ζ)       Τη σύγκληση δημοσιογραφικών διασκέψεων για γενικότερη διαφώτιση του κοινού.

Η)      Τη συμμετοχή στο Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού και

Θ)      Άλλα νομικά μέσα, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

Άρθρο 6. Μέλη

Α) Μέλη μπορούν να είναι όλοι οι κάτοικοι ηλικίας 18 και άνω καθώς και τα οργανωμένα  σύνολα των 12 κοινοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Σωματίου. (Απαισιά – Κορφή – Λιμνάτης – Καπηλειό – Άγιος Μάμας – Τριμίκλινη – Άλασσα – Δωρός –Μονάγρι- Άγιος Γεώργιος – Συλίκου – Λάνια της περιοχής Κούρη & Ξυλούρικου.

Β) Η κάθε κοινότητα εκπροσωπείται με δύο αντιπροσώπους από τους οποίους ο ένας είναι μόνιμος και ο άλλος αναπληρωματικός. Ο αναπληρωματικός παρευρίσκεται σαν παρατηρητής και αντικαθιστά τον μόνιμο αντιπρόσωπο  όταν απουσιάζει.

Γ)Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού .

Δ)Κάθε μέλος δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται.

 

Άρθρο 7. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α) Το σωματείο συγκαλεί Γενική Συνέλευση κάθε ένα χρόνο κατά τον Ιανουάριο σε τόπο και χρόνο που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή που γνωστοποιεί εγγράφως τούτο σε όλα τα μέλη, τουλάχιστο δεκαπέντε  (15) μέρες νωρίτερα. Η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη πλέον ενός.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε είναι παρόντες αποτελούν απαρτία.

Β) Κατά τη Γενική Συνέλευση γίνεται έκθεση πεπραγμένων από τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και έκθεση της οικονομικής κατάστασης από τον ταμία, αξιολόγηση της δράσης του και γίνονται εισηγήσεις από τα μέλη και αρχαιρεσίες κάθε δεύτερο έτος. Κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει την διεξαγωγή των εκλογών και εκλέγεται η νέα Διοικούσα Επιτροπή.

Διορίζονται δύο ελεγκτές που δεν θα προέρχονται από μέλη του σωματείου και οι οποίοι θα ελέγχουν τους λογαριασμούς του Σωματείου και  θα  πιστοποιούν στο τέλος κάθε χρόνου την ορθότητα τους.

Γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να κληθούν οποτεδήποτε αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή μετά από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου των μελών.

Δ) Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει σε Γενική Συνέλευση ή αν απουσιάζει καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος. Αν κανένας από τους δυο δεν είναι παρόν, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τους παρόντες σαν Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Ε) Ψήφισμα που τίθεται για ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζεται με ανάταση του χεριού εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από ένα οποιοδήποτε μέλος.

Ζ) Κάθε μέλος έχει μια ψήφο είτε κατά τη λήψη  απόφασης με ανάταση χεριού είτε με μυστική  ψηφοφορία.

Η) Σε περίπτωση ισοψηφίας είτε με ανάταση του χεριού είτε με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται δεύτερη ψήφο.

 

 

Άρθρο 8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α) Τη διοίκηση του Σωματείου και την ευθύνη προώθησης των σκοπών του, στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται σε Εκλογική Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

Β) Ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των κοινοτήτων  – μελών, δηλαδή  κάθε κοινότητα εκπροσωπείται  με ένα αντιπρόσωπο  στη Διοικούσα Επιτροπή.

Γ) Μετά την εκλογή των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρία για τον καταρτισμό της σε σώμα, δηλ την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Βοηθού Γραμματέα, Ταμία και Βοηθού Ταμία.

Δ) Από το σύνολο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής τα ακόλουθα μέλη αποτελούν την εκτελεστική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Βοηθός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Βοηθός Ταμίας και άλλα δυο μέλη τα οποία ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Η εκτελεστική Επιτροπή έχει καθήκον να μεριμνά για την προώθηση προς εφαρμογή των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και δύναται να συνεδριάζει για καθορισμό των τρόπων υλοποίησης των αποφάσεων αυτών.

Ε) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να συστήσει ειδικές υποεπιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 5 (β) στις οποίες να αναθέτει την ευθύνη για ειδικές δραστηριότητες σε τομείς κοινωνικής πρόνοιας.

Ζ) Οποιονδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα για τουλάχιστον τρεις τακτικές συνεδρίες αντικαθιστάται όσο ποιο σύντομα γίνεται και όχι πέραν των 4 μηνών από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η) Αν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής καταδικαστεί, για αδίκημα που θεωρείται μειωτικό της αξιοπρέπειας  του, από αρμόδιο Δικαστήριο αντικαθιστάται με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο.

 

Άρθρο 9. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Η Διοικούσα επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν χρειάζεται.

Μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις κατά συνέχεια  συνεδριάσεις θεωρούνται έκπτωτα του αξιώματος τους και οι θέσεις  τους θα συμπληρώνονται από τα κοινοτικά συμβούλια που εκπροσωπούν.

Β) Κατά τις συνεδρίες θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία  όταν παρευρίσκονται τα μισά.

από τα μέλη πλέον ενός. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Γ) Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Δικαιούται να μετέχει εξ οφίκιο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και στις Γενικές Συνελεύσεις με συμβουλευτική ιδιότητα και να Συνεργάζεται για την προώθηση των επιδιώξεων του σωματείου.

 

 Άρθρο 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Καθήκοντα Προέδρου

 Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γραμματέα συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καλεί τη Διοικούσα Επιτροπή σε συνεδρία κατά την οποία προεδρεύει, δίδει λόγο, θέτει θέματα σε ψηφοφορία, επιβλέπει τη σύνταξη των πρακτικών και την ακριβή

εκτέλεση των αποφάσεων. Συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Υπογράφει με τον Γραμματέα την αλληλογραφία.

Β) Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

 Γ) Καθήκοντα Γραμματέα

Συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Σωματίου, υπογράφει και φυλάττει  την αλληλογραφία , τα διάφορα έγγραφα φακέλους και σφραγίδα του Σωματίου. Τηρεί το μητρώον των μελών.

Δ) Καθήκοντα Βοηθού Γραμματέα

Βοηθά τον Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ε) Καθήκοντα Ταμία.

Ο Ταμίας θα μεριμνά για την τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων Αναφορικά με:

 1. Tην κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματίου.
 2. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Σωματείο
 3. Το ενεργητικό παθητικό του Σωματείου
 4. Συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού  σε συνεργασία με τον πρόεδρο και απολογισμό και καταθέτει σε Τραπεζικό Ίδρυμα  Ταμιευτήριο κάθε ποσό που εισρέει στο ταμείο του Σωματείο .
 5. Για οποιοδήποτε ανάληψη χρημάτων από το Τραπεζικό Ίδρυμα  ή Ταμιευτήριο κάθε ποσό που εισρέει στο ταμείο του Σωματείου.
 6. Για οποιοδήποτε ανάληψη χρημάτων από το τραπεζικό Ίδρυμα ή Ταμιευτήριο απαιτείται  η υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου ή Γραμματέα.
 7. Για να γίνουν έξοδα που υπερβαίνουν τις εκατό λίρες (Λ.Κ. 100) εκτός από τα τρεχούμενα πρέπει να υπάρχει έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή .
 8. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καλέσει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον Ταμία σε Ταμιακό έλεγχο μετά από προειδοποίηση (8) ημερών.
 9. Ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάσει προς την Διοικούσα Επιτροπή όλα τα έγγραφα και αποδείξεις, διπλότυπα και λοιπά δικαιολογητικά όλων των εισπράξεων και πληρωμών . θα θεωρείται προσωπικά υπεύθυνος για κάθε

      έλλειμμα ή οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε χωρίς εξουσιοδότηση.

 Άρθρο 11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όλα τα βιβλία και αρχεία του Σωματίου είναι στη διάθεση των μελών του για επιθεώρηση όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από δύο οποιοδήποτε Μέλη.

 

 Άρθρο 12  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΜΕΛΩΝ

  Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, ή τη Γενική Συνέλευση, Για την πρώτη διετία το ποσό της συνδρομής ορίζεται από τις δέκα λίρες Κύπρου. Όλα τα μέλη οφείλουν να έχουν πληρωμένη τη συνδρομή τους, διαφορετικά δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 13 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 Αυτοί είναι δύο (2) και ορίζονται κατά την Εκλογική  Γενική Συνέλευση και δεν είναι μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ή απλά μέλη του Σωματείου. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, ελέγχουν όλα τα βιβλία του  Σωματίου και υποβάλλουν γραπτώς έκθεση προς το Σωματίου αντίγραφο της οποίας οι ίδιοι οι ελεγκτές  αναρτούν εις το εξαγγελτήριο του Σωματείο προς ενημέρωση των μελών . Νοείται ότι οποιονδήποτε μέλος δικαιούται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους περαιτέρω εξήγηση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου εάν η έκθεση δεν  κριθεί ικανοποιητική.

  

Άρθρο 14 ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Οι πόροι που θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου θα προέρχονται από δωρεές, εισφορές , συνδρομές μελών , κρατική χορηγία, εράνους κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, εκδηλώσεις  και δραστηριότητες.

Το Σωματείο δικαιούται  για  την προώθηση των σκοπών του να συνάπτει δάνεια.

 

Άρθρο 15  ΓΕΝΙΚΑ

 Α) Έγγραφα που δεσμεύουν το σωματείο πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Β) Το σωματείο αποτελεί ανεξάρτητο σώμα. Η ίδρυση του δεν έχει σκοπό να επηρεάσει την ανεξαρτησία των Μελών του και δεν αναμιγνύεται σε πολιτικές ή κομματικές επιδιώξεις.

 

Άρθρο 16 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο δύναται να διαλυθεί:

 1. Mε απόφαση Γενικής Συνέλευσης όταν σε αυτή παρίστανται 50% τουλάχιστον των μελών πλέον ενός και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
 2. Όταν τα μέλη του Σωματείου  μειωθούν κάτω των (20).

Γ)  Κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω λόγοι :

1) Αν είναι αδύνατη η ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής ή  είναι  αδύνατη η εξακολούθηση της λειτουργίας του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό.

2) Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του σωματείου ή λόγω μακράς αδράνειας η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την  εγκατάλειψη των σκοπών του.

3) Αν το σωματείου επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζονται στο καταστατικό ή αν οι σκοποί ή η λειτουργία του σωματείου  απέβησαν παράνομοι.

 

 

Άρθρο 17 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ :

 Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία διατίθεται με απόφαση των μελών στις 12 ανωτέρω Κοινότητες, για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως και η αποπληρωμή χρεών γίνεται από τις δώδεκα κοινότητες. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόγραμμα που προωθήθηκε από το σωματείο, αυτό θα έχει προτεραιότητα.

Άρθρο 18 ΓΕΝΙΚΑ

 Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή, εκτός αν θεωρήσει ότι λόγω της σοβαρότητας του θα πρέπει να αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του σωματείου, μπορεί να αποχωρήσει απόρρητα  με απλή Υποβολή αίτησης, για διαγραφή του στον Γραμματέα , στην οποία να αναφέρει και τους λόγους αποχώρησης του.

 

Άρθρο 20  ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ:

Oποιοσδήποτε αξιωματούχος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να παυτεί από την ίδια τη Διοικούσα Επιτροπή για ανικανότητα ή αμέλεια. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αντικαθίσταται από το ίδιο Σώμα, ως προνοείται από το παρόν καταστατικό . Η ίδια διαδικασία Αντικατάστασης εφαρμόζεται και σε περίπτωση παραιτήσεως Αξιωματούχων από την Διοικούσα επιτροπή.

 

Άρθρο 21 ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο θα έχει  σφραγίδα με την επωνυμία Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου

 

Άρθρο 22 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Σωματείου αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, Αρχής σώματος ή προσώπου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και από άλλα δυο μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  που θα εξουσιοδοτούνται από αυτήν γι αυτό τον σκοπό.

 

Άρθρο 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση – Τακτική ή Έκτακτη – κατόπιν απόφασης των 2/3 των παρόντων μελών. Προς λήψην αποφάσεως περί μεταβολής των σκοπών του σωματείου η πρόταση για τροποποίηση θα πρέπει να κοινοποιείται προς όλα τα μέλη με τη γνωστοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

 

 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Α) Το σωματείο  ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2005]

Β) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή στις 10-11-2005 και από την Γενική Συνέλευση στις  10-11-05.

 

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1972

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενη αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το Καταστατικό του Σωματείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας της περιοχής Κουρη & Ξυλούρικου ως μέλη του.

(Σημείωση : Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του σωματείου . Αν τα μέλη που θα υπογράψουν είναι περισσότερα των 20 να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο).

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Η λέξη συμβούλιο αντικαταστάθηκε με τη λέξη σωματείο. Καθορίστηκε η έδρα στο Λιμνάτι. Οι ελεγκτές του σωματείου είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του θα γίνει από τις δώδεκα κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου.

 

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α) Το σωματείο ιδρύθηκε στις ..10 Νοεμβρίου 2005…

Β) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή στις 12-2-11 και από την Γενική Συνέλευση στις  12-2-11.

 

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1972

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενη αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το Καταστατικό του Σωματείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας της περιοχής Κουρη & Ξυλούρικου ως μέλη του.

(Σημείωση : Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του σωματείου . Αν τα μέλη που θα υπογράψουν είναι περισσότερα των 20 να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο).

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Η λέξη συμβούλιο αντικαταστάθηκε με τη λέξη σωματείο. Καθορίστηκε η έδρα στο Λιμνάτι. Οι ελεγκτές του σωματείου είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του θα γίνει από τις δώδεκα κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου.

 

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α) Το σωματείο ιδρύθηκε στις ..10 Νοεμβρίου 2005…

Β) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή στις 10-3-14 και από την Γενική Συνέλευση στις  10-3-14.

 

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1972

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενη αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το Καταστατικό του Σωματείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας της περιοχής Κουρη & Ξυλούρικου ως μέλη του.

(Σημείωση : Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του σωματείου . Αν τα μέλη που θα υπογράψουν είναι περισσότερα των 20 να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο).

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Η λέξη συμβούλιο αντικαταστάθηκε με τη λέξη σωματείο. Καθορίστηκε η έδρα στο Λιμνάτι. Οι ελεγκτές του σωματείου είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του θα γίνει από τις δώδεκα κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη & Ξυλούρικου.

 

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α) Το σωματείο ιδρύθηκε στις ..10 Νοεμβρίου 2005…

Β) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή στις 3-5-17 και από την Γενική Συνέλευση στις  3-5-17.